امروز ۲۵ / ۰۶ / ۱۳۹۳

زبان انگلیسی، دریچه ای به سوی دنیاهای دیگر است

عبارات رایج در مکالمات تلفنی انگلیسی

مکالمات تلفنی رایج در زبان انگلیسی

(مهمترین و پرکاربرد ترین جملات و عبارات مورد استفاده در مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی)

.

مکالمات تلفنی از جمله مهمترین مکالمات روزمره به حساب می آیند. توانایی در استفاده صحیح از واژه ها و جملات و ساختار های زبان انگلیسی می تواند کمک شایان توجهی در برقراری یک تماس تلفنی کنند.

از این رو مهمترین و پرکاربرد ترین جملات و عبارات مورد استفاده در مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی را به طور خلاصه جمع آوری کرده ام. جملات زیر در مکالمات رسمی زبان انگلیسی کاربرد بسیار زیادی دارند.

.

.

.

.

 • Hello/Good morning/Good afternoon ..
 • This is John Brown speaking.
 • Could I speak to ………. please?
  I’d like to speak to ………. please.
 • I’m trying to contact ……….
برقراری تماس
 • I’m calling from Tokyo/Paris/New York/Sydney
 • I’m calling on behalf of  (Mr. X …)
دادن اطلاعات بیشتر
 • X speaking
 • Can I help you?
پاسخ دادن به یک تماس
 • Who’s calling please?
 • Who’s speaking?
 • Where are you calling from?
 • Are you sure you have the right number/name?
کسب اطلاعات از تماس گیرنده
 • Hold the line please
 • Could you hold on please
 • Just a moment please
منتظر نگه داشتن تماس گیرنده
 • Thank you for holding
 • The line’s free now  ….. I’ll put you through
 • I’ll connect you now / I’m connecting you now.
اتصال تملس گیرنده به مقصد
 • I’m afraid the line’s engaged.   Could you call back later?
 • I’m afraid he’s in a meeting at the moment
 • I’m sorry.  He’s out of the office today / He isn’t in at the moment.
 • I’m afraid we don’t have a Mr/Mrs/Miss … here
 • I’m sorry.  There’s nobody here by that name.
 • Sorry.  I think you’ve dialled the wrong number.
  I’m afraid you’ve got the wrong number
ابراز تاسف از عدم اتصال به مقصد
 • The line is very bad.  Could you speak up please?
 • Could you repeat that please?
 • I’m afraid I can’t hear you.
 • Sorry.  I didn’t catch that.  Could you say that again please?
مشکلات بوجود امده در خط تلفن
 • Can I leave/take a message?
 • Would you like to leave a message?
 • Could you give him/her a message?
 • Could you ask him/her to call me back?
 • Would you like him/her to call you back?
 • Could you tell him/her that I called?
 • Could you give me your name please?
 • Could you spell that please?
 • What’s your number please?
پیغام گذاشتن / گرفتن

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید
Anti-Spam Protection by WP-SpamFree

I hear and I forget, I listen and I understand, I do and I remember, "Chinese proverb"