09352949765

آرشیو زبان انگلیسی

توصیف ظاهر افراد در انگلیسی

راه های بسیاری برای توصیف وضع و حالات فیزیکی و ظاهری افراد در زبان انگلیسی وجود دارد. در مجموعه زیر رایج ترین و پرکاربرد ترین عبارات انگلیسی برای توصیف فیزیک ظاهری افراد از کتابهای مختلف گردآوری شده اند.

ضرب المثل فارسی به انگلیسی (۱)

ضرب المثل ها همواره بیانگر و حاوی فرنگ و تاریخ یک کشور یا فرهنگ هستند که معمولا برای ترجمه آنها به زبان مقصد ، معمولا باید به دنبال معادل آنها بود. هرچند که این کار معمولا آنچنان که به نظر میرسد ساده نمیباشد اما در این بخش سعی شده تا رایج ترین ضرب المثل های زبان فارسی را به همراه معادل آنها در زبان انگلیسی جمع آموری شود.