امروز ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۴

آموزش تخصصی مهارت های مکالمه زبان انگلیسی و نامه نگاری

بایگانی دسته زبان انگلیسی
I hear and I forget, I listen and I understand, I do and I remember, "Chinese proverb"