09352949765

آشنایی با مبانی نامه نگاری اداری

کارگاه رزومه نویسی به زبان انگلیسی

رزومه خلاصه فعالیت ها و مهارت های شما در حوزه ی کاری و تحصیلی است که فرد به منظور استخدام یا گرفتن بورسیه تحصیلی آن را به نهاد مورد نظر ارائه میدهد.

نگارش صحیح رزومه به زبان انگلیسی از آن رو اهمیت دارد که نگارش صحیح آن بیان کننده ی تسلط فرد به نگارش زبان انگلیسی و همچنین مهارت های نامه نگاری است. فارغ از نوع فعالیت ها و سوابق کاری فرد، رزومه نشان دهنده ی اطلاعاتی کلی از افراد است تا آنجایی که از آن به عنوان شناسنامه کاری فرد یاد میکنند.