09352949765

راهکارهای یادگیری زبانهای خارجی

دومین همایش آشنایی با راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی

محمد جواد مردان سوپروایزر آموزشگاه زبانهای خارجی دماوند از برگزاری دومین همایش آشنایی با راهکارهای یادگیری زبانهای خارجی در هفته آخر شهریور ماه خبرداد. وی برگزاری این همایش را برگ زرین دیگری از افتخارات این آموزشگاه خواند و افزود هدف از برگزاری این همایش ارتقاء سطح علمی فراگیران و همچنین مروری بر آخرین راهکارهای یادگیری زبان می باشد. همچنین برآنیم تا مرور مفصلی بر آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی داشته باشیم و سوالات فراگیران را در حوزه ی یادگیری زبانهای خارجی پاسخ دهیم.