09352949765

سوالات رای درباره ی زبان انگلیسی

دومین همایش آشنایی با راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی

محمد جواد مردان سوپروایزر آموزشگاه زبانهای خارجی دماوند از برگزاری دومین همایش آشنایی با راهکارهای یادگیری زبانهای خارجی در هفته آخر شهریور ماه خبرداد. وی برگزاری این همایش را برگ زرین دیگری از افتخارات این آموزشگاه خواند و افزود هدف از برگزاری این همایش ارتقاء سطح علمی فراگیران و همچنین مروری بر آخرین راهکارهای یادگیری زبان می باشد. همچنین برآنیم تا مرور مفصلی بر آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی داشته باشیم و سوالات فراگیران را در حوزه ی یادگیری زبانهای خارجی پاسخ دهیم.