09352949765

ضرب المثل رایج در زبان انگلیسی

ضرب المثل فارسی به انگلیسی (۱)

ضرب المثل ها همواره بیانگر و حاوی فرنگ و تاریخ یک کشور یا فرهنگ هستند که معمولا برای ترجمه آنها به زبان مقصد ، معمولا باید به دنبال معادل آنها بود. هرچند که این کار معمولا آنچنان که به نظر میرسد ساده نمیباشد اما در این بخش سعی شده تا رایج ترین ضرب المثل های زبان فارسی را به همراه معادل آنها در زبان انگلیسی جمع آموری شود.