09352949765

ضرب المثل های فارسی به انگلیسی

ضرب المثل های فارسی به انگلیسی (۲)

در این قسمت، بخش دوم ضرب المثل های رایج فارسی را به همراه معادل های آنان در زبان انگلیسی جمع آوری شده اند. آنچه در باره ی ضرب المثل ها و برابر های آنها در زبان مقصد باید مورد توجه قرار گیرد، عدم توانایی زبان ها در بیان نکات فرهنگی موجود در ضرب المثل هاست. برای مثال ضرب المثل شماره ۶، “چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است” دارای کلماتی با معنای بومی و ملی(مسجد و حرام) است، لغاتی که با این مفهوم مختص مسلمانان است. در نتیجه استفاده از ترجمه تحت الفظی برای کلمه مسجد (Mosque) مانع از انتقال بار معنایی ضرب المثل میشود. به همین منظور باید به دنبال ضرب المثلی با بار معنایی مشابه در زبان نقصد باشیم.