09352949765

کارگاه نگارش سوابق شغلی و تحصیلی به زبان انگلیسی

کارگاه رزومه نویسی به زبان انگلیسی

رزومه خلاصه فعالیت ها و مهارت های شما در حوزه ی کاری و تحصیلی است که فرد به منظور استخدام یا گرفتن بورسیه تحصیلی آن را به نهاد مورد نظر ارائه میدهد.

نگارش صحیح رزومه به زبان انگلیسی از آن رو اهمیت دارد که نگارش صحیح آن بیان کننده ی تسلط فرد به نگارش زبان انگلیسی و همچنین مهارت های نامه نگاری است. فارغ از نوع فعالیت ها و سوابق کاری فرد، رزومه نشان دهنده ی اطلاعاتی کلی از افراد است تا آنجایی که از آن به عنوان شناسنامه کاری فرد یاد میکنند.