09352949765

TTC معتبر در مشهد

برگزاری کارگاه تربیت مدرس با حضور مرد ۱۹ زبانه دنیا

سوپروایزر آموزشگاه زبانهای خارجی دماوند در جلسه ای در جمع مدرسین آموزشگاه از برگزاری اولین کارگاه تربیت مدرس زبان انگلیسی با حضور مرد ۱۹ زبانه ی دنیا -علی پیرهانی- خبر داد افزود: این کارگاه با همکاری مشترک آموزشگاه دماوند و مرکز چند زبانه های ایران در قالب یک کارگاه یک روزه برگزار می گردد و در پایان به واجدین شرایط از سوی مرکز چند زبانه های ایران گواهینامه شرکت در دوره اهدا می گردد.